Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden hierna, artikel 1 t/m 10, zijn van toepassing op alle adviezen en diensten van Praktijk voor Natuurvoedingsgeneeskunde Bianca Talens.

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Natuurvoedingsadviseur: Bianca Talens, in het bezit van een Nederlands diploma Natuurvoedingsadviseur en Orthomoleculair voedings- en suppletie adviseur, handelend als zelfstandige onder de naam Praktijk voor Natuurgeneeskunde;

– Cliënt: degene aan wie door de voedingsdeskundige advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

– Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt eventueel naar de voedingsdeskundige is verwezen;

– Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingsdeskundige wordt uitgeoefend:

Wieldrayer 14, 9321 KH in Peize

Artikel 2. Algemeen

De Natuurvoedingsadviseur geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken.

Artikel 3. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de cliënt de Natuurvoedingsadviseur hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Natuurvoedingsadviseur geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Natuurvoedingsadviseur gerechtigd om het bedrag voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de Natuurvoedingsadviseur de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Natuurvoedingsadviseur is gerechtigd tariefwijzigingen door te voeren, echter deze tariefwijzigingen worden niet doorgevoerd voor reeds lopende trajecten van cliënten.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

De Natuurvoedingsadviseur behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Natuurvoedingsadviseur noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige verstrekt zijn.

Artikel 6. Gegevens cliënt

De Natuurvoedingsadviseur zal in geen geval de gegevens van de cliënt ter beschikking stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 7. Betaling

Betaling geschiedt door middel van overboeking van het verschuldigde bedrag zoals vermeld op de factuur. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.  

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De Natuurvoedingsadviseur heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kunnen de diensten worden stopgezet en vindt aan de cliënt een verrekening plaats van door de cliënt betaalde consulten die nog niet hebben plaatsgevonden. Geen van beide partijen heeft recht op een vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de Natuurvoedingsadviseur is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De Natuurvoedingsadviseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Natuurvoedingsadviseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Natuurvoedingsadviseur. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Natuurvoedingsadviseur verzekerd is.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden: niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Natuurvoedingsadviseur nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Natuurvoedingsadviseur om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de Natuurvoedingsadviseur te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De Natuurvoedingsadviseur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Natuurvoedingsadviseur is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Disclaimer website

Praktijk voor Natuurvoedingsgeneeskunde Bianca Talens beoogt met deze website jou als geïnteresseerde algemeen te informeren over de trajecten van Praktijk voor Natuurgeneeskunde. Praktijk voor natuurgeneeskunde Bianca Talens is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de onvolledigheid of onjuistheid en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen van genoemde informatie op de website.